Civilum Logo
CONTACT
Civilum d.o.o.
info@civilum.eu
m +386 31 374 213

· CIVILUM pdf gallery

  • ARHITEKTURA

NAČRTOVANJE
urbanih prostorov
krajinskih ureditev
stavb
inženirskih objektov
notranje opreme

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
oppn
idejna zasnova
idejni projekt
projekt za gradbeno dovoljenje
projekt za izvedbo
projekt izvedenih del
legalizacije

ENERGETSKA UČINKOVITOST V STAVBAH
energetska izkaznica
energetsko svetovanje glede optimizacije porabe energije v stavbah
predinvesticijska študija energetske sanacije
priprava izvedbenih načrtov in popisov za energetsko sanacijo

GRADBENI NADZOR

KOORDINACIJA IZVEDBE

SVETOVANJE
hitra preverba prostorske ureditve v skici
pomoč pri predstavitvi nepremičnine za prodajo
analiza pridobljenih ponudb in predlog za izbor izvajalca

  • INŽENIRSKE STORITVE

VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
poplavne študije
hidrološke, hidravlične študije, analize in strokovna poročila
urejanje hudournikov
vplivna območja, hidravlični izračuni
hidravlična korita, tolmuni
urejanje vodotokov in povirij
sonaravna ureditev vodotokov, hidravlično urejanje struge, umirjevalniki
pospeševalniki
vodne zgradbe in hidrotehnični objekti
zajezbe, protipoplavni objekti, nasipi, ribje steze
melioracije
drenažni in namakalni sistemi

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
odvodnja odpadnih padavinskih in komunalnih voda
omrežja meteornih in fekalnih voda, objekti na kanalizaciji
zadrževalniki, črpalke, ponikovalnice
vodooskrba
vodovodna omrežja, vodohrani in vodna zajetja
objekti za dezinfekcijo pitne vode, črpališča

PROMETNE UREDITVE
infrastrukturni in prometni koncepti
prometne študije, idejne zasnove, analize in strokovna poročila
cestni priključki, križišča, krožišča in parkirišča
cestni propusti, mulde, berme in odvodnjavanje cestnih površin

SVETOVANJE
tehnično svetovanje in izdelava poročil
analiza pridobljenih ponudb in predlog za izbor izvajalca

KONTAKTI

Jasmin Hercegovac, univ.dipl.inž.gr.
M +386 70 270 113
jasmin.hercegovac@civilum.eu

Domen Mazalin, univ.dipl.inž.gr.
M +386 51 331 328
domen.mazalin@civilum.eu

Tjaž Bauer, univ.dipl.inž.arh.
M +386 31 452 369
tjaz.bauer@civilum.eu

Alja Černe Mazalin, mag.inž.arh.
M +386 31 374 213
alja.cerne@civilum.eu